Vedtekter

Formål

§1  Klubbens navn er Studentenes Fotoklubb

§2  Studentenes Fotoklubb har til formål å samle og skape kontakt mellom fotointeresserte studenter,

§2.2 Den Gyldne Vinkekatten er klubbens maskot og høye beskytter.

Medlemskap

§3.1 Alle har anledning til å tegne medlemskap i klubben. Etter å ha tegnet medlemskap i Studentenes Fotoklubb må alle bli medlem i Det Norske Studentersamfund (DNS). Egne regler gjelder for DNS-medlemskapet og disse ligger utenfor Studentenes Fotoklubbs myndighet.

§3.2  Generalforsamlingen fastesetter prissatser. Det fastsettes egne prissatser for studenter. Som student regnes alle som deltar på en høyere utdanning som kvalifiserer til stipend fra statens lånekasse for utdanning.

§3.3  Styret tilbyr aktivmedlemskap til medlemmer som gjennom minst et semester har vært særskilt aktiv i klubbens arrangementer, og har utvist dugnadsånd og interesse for klubbens fremtid. Styremedlemmer tildeles aktivmedlemskap. Aktivmedlemskapet gir fordeler fastsatt av Det Norske Studentersamfund (DNS). Aktivmedlemskapet er gyldig et studieår. For å opprettholde aktivmedlemskapet kreves det at medlemmet deltar på minst fire -4- dugnadsaktiviteter i DNS i året, herunder oppmøte på fellesdugnad, oppmøte på generalforsamling i DNS, vakt i bar eller garderobe, dokumentasjonsoppdrag for DNS, eller frivillig på helhusfester.

§3.4  Studentenes Fotoklubb skal avholde allmøter én gang i måneden. På disse allmøtene er det oppmøteplikt for alle medlemmer. På disse møtene skal styret informere om driften av klubben og fordele forskjellige oppdrag. Har man ikke mulighet til å møte opp kan man kontakte styret for å si i fra om dette. Skulle et medlem ikke møte opp på allmøte tre ganger i løpet av et semester uten god grunn kan styret sanksjonere hen. Styret avgjør hvilke sanksjoner som er passende.

I tillegg forplikter medlemmer seg til å dekke/være behjelpelige med å dekke en -1- av klubbens øvrige forpliktelser, slik som dokumentasjonsoppdrag for DNS, oppmøte på fellesdugnad, vakt i bar eller garderobe, eller frivillig på helhusfester. Har man med god grunn ikke mulighet til å hjelpe til med å dekke et av de overnevnte arrangement kan styret foreslå alternativ aktivitet. Er man uten god grunn kan styret sanksjonere hen. Styret avgjør hvilke sanksjoner som er passende.

§3.5 Styret tildeler Studentenes Fotoklubbs ordensbånd til medlemmer som gjennom minst et år har vært særskilt aktiv i klubbens arrangementer, og har utvist dugnadsånd og interesse for klubbens aktiviteter. Ordensbåndets utforming avgjøres av styret og bæres med galla-antrekk ved særskilte anledninger.

§3.6 Generalforsamlingen tildeler Studentenes Fotoklubbs æresmedlemskap til nåværende og tidligere medlemmer for å gjennom tre -3- år ha utvist særskilt dugnadsånd og engasjement for klubbens aktiviteter. I særskilte tilfeller kan generalforsamlingen velge å tilsidesette ansiennitetskravet. Æresmedlemmet tildeles æresbeviset «Den Gyldne Kattunge», ordensbånd, og gis fritt medlemskap i klubben på livstid. Styret eller medlemmer innstiller kandidater til æresbevisningen, og presenterer disse for generalforsamlingen. Sittende medlemmer av styret kan ikke innstilles. Æresmedlemmer er fritatt fra obligatoriske plikter, og oppmøter i klubben.

§4.1 Det kan tegnes medlemskap som gir tilgang til klubbens mørkeromsfasiliteter og lokaler. Medlemmene er ansvarlige for skader påført klubbens utstyr og lokaler, også av personer de måtte bringe med seg. Styret kan fastsette restriksjoner for bruk av lokaler og utstyr.

§5  Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingent for hvert semester og avgift for bruk av lokaler og utstyr. Styret har gratis adgang til klubbens lokaler.

§6  Innmeldelse skjer ved betaling av kontingent. Betaling av kontingent skjer til klubbens konto, eller på medlemsmøter.

§7  Medlemskapet gjelder for inneværende semester. Vårsemesteret starter 1. januar. Høstsemesteret starter 1. august. Medlemmer som betaler kontingent etter 1. desember eller 1. juni gis medlemskap for det påfølgende semesteret.

§8  Hvis et medlem ved sin adferd nedsetter klubbens anseelse, bryter klubbens lover eller ved skjødesløshet påfører klubben skade på klubbens materiell kan vedkommende utelukkes for et nærmere angitt tidsrom. Ved graverende tilfeller kan medlemmet ekskluderes fra klubben. Ved hvert tilfelle kan styret forlange materiell skade erstattet. Styrets avgjørelse om eksklusjon kan ankes til generalforsamlingen.

Klubbens organisasjon

§9 Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.

§10  Alle medlemmer av DNS er stemmeberettigede og valgbare.

§11  Ordinær generalforsamling avholdes to ganger i året, i slutten av hvert semester.

§12.1  Ordinær generalforsamling innkalles med minst åtte -8- dagers varsel. Innkalling skjer ved oppslag og med e-post inneholdende dagsorden. Endringer eller tilføyelser til dagsorden må være styret i hende senest 48 timer før møtet. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når en femtedel, men minst ti medlemmer er tilstede. Er ikke det tilstrekkelige antallet til stede berammer styret en ny generalforsamling. Den er alltid beslutningsdyktig.

§12.2  På den ordinære generalforsamling behandles: – Styrets årsberetning

– Regnskap og budsjett

– Valg av nytt styre for neste semester

§12.3  Tillitsvervene gjelder for et semester, med mulighet for gjenvalg for ny periode. Styrets medlemmer som ikke stiller til gjenvalg er valgkomité.

§12.4  Ved fratredelse av styremedlemmer i løpet av en valgperiode supplerer styrets seg selv. Ved fratredelse av leder eller kasserer skal det kalles inn til valg på en ekstraordinær generalforsamling.

§12.5 Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall om ikke annet er fastsatt i disse vedtekter. Avstemning skjer skriftlig dersom et medlem krever dette.

§13  Ekstraordinær generalforsamling innkalles hvis styret eller minst ti -10- medlemmer krever dette. Innkalling skjer på samme måte som ved ordinær generalforsamling, men med fire -4- dagers varsel.

§14  Endringer i klubbens vedtekter vedtas av generalforsamlingen, og krever to tredjedels flertall blant de fremmøtte. Endringsforslag skal leveres skriftlig til styret minst en uke før generalforsamling, og fremlegges for generalforsamlingen blant sakspapirene sammen med gjeldende vedtekter. Tilføyelser eller endringer til endringsforslagene, herunder motforslag, fremlegges skriftlig på generalforsamlingen og føres i referatet.

§15  Styret utfører den daglige ledelsen og administrasjonen av klubben. Styret må ha minst en leder, en kasserer og et styremedlem. Styret har et felles ansvar for drift av klubbens lokaler og utstyr. Ytterligere styremedlemmer velges av generalforsamlingen og styre konstituerer seg selv.

§16  Styret bestemmer selv sin forretningsorden og fører protokoll over sine forhandlinger. Styret forvalter klubbens midler etter budsjett vedtatt av generalforsamlingen.

§17  Styrets er beslutningsdyktig når halvparten av styremedlemmene er til stede.

§18  Det skal føres felles regnskap for alle klubbens virksomheter.

§19  Styrets leder og et styremedlem i fellesskap har signaturrett.

Oppløsning

§20  Forslag til oppløsning av klubben må være styret i hende minst en måned før generalforsamling, og kan bare vedtas på generalforsamlingen etter å ha vært oppført i innkallelsen. Oppløsning må fremmes på to generalforsamlinger med minst tre -3- måneders mellomrom for at forslaget skal vedtas. Hvis minst fem -5- medlemmer motsetter seg oppløsning har forslaget falt. Denne paragrafen kan ikke endres hvis minst fem -5- medlemmer motsetter seg det.

§21  Etter oppløsning opprettes det et fond av klubbens midler. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) bestyrer dette fondet som avsettes til senere opprettelse av en tilsvarende forening.

§22  Ingen kan påberope seg ukyndighet i disse vedtekter.

Then, up before drywall a. Get

Disse vedtekter gjelder fra 13. november 1968

28. januar 1988

8. februar 2005

22. mars 2006

8. desember 2014

31. august 2015

12. desember 2017

Gjeldende utgave vedtatt på ordinær generalforsamling 28. mai 2018